FINANCIEN

80% overheid, 20% fondsen en giften
Uit de wijkaanpak ontvingen we financiële bijdrages. Vanuit het Stadsdeel kregen
we erkenning als vrijwilligersorganisatie. De laatste jaren ontvingen we zowel van
Zorg en Samenleving als van ons Stadsdeel een bijdrage uit de MSS gelden Maat-
schappelijke Steun Subsidie en hopen we dit jaar ook voor participatiegelden in
aanmerking te komen.

De overheid subsidieert onze kernactiviteiten. Wij ontvingen bijdrages van het
SKANFONDS en het AFK voor het financieren van bijzondere projecten. In de toe-
komst hopen wij 20 % van onze begroting te kunnen financieren uit de bijdrages
van fondsen en de giften van particulieren/ bedrijven die zich betrokken voelen bij
onze doelgroep (meer…doneren)