UW TIJD

WIJ PIKKEN SIGNALEN OP, KWETSBARE
GROEPEN KOMEN IN HET NAUW
Ouderen en zieken in de Indische Buurt met een medische indicatie kunnen niet
doorschuiven naar een voor hen passende woning in de eigen buurt. Benedenwo-
ningen en woningen met een lift die men kan huren van de woningbouwcorporaties
zijn er nauwelijks en ze worden niet voor hen gereserveerd door de woningbouwcor-
poraties. De woningmarkt zit op slot.

Wij willen dit signaal, namens de actieve mantelzorgers van Atelier K&K doorgeven
aan u. Beschikt u over tijd, kennis, ervaring en de positie om hier wat aan te doen
en voelt u zich betrokken bij onze Community pak dit signaal op en werk vanuit uw
positie mee aan het oplossen van dit probleem.